Esquema per temes

 • General

  Horaris    Grups Classe    Calendari

  reloj

  HORARI LECTIU

  De DILLUNS a DIVENDRES : de 8.00 a 14.40h

  8.00 a 10.00h classes

  10.00 a 10.20 1r PATI

  10.20 a 12.20 classes

  12.20 a 12.40 2n PATI

  12.40 a 14.40 classes

  La porta del recinte s'obrirà i es tancarà 5 minuts abans i després de l'hora marcada.

  Per a qualsevol gestió a fer a l'interior de l'edifici, cal adreçar-se primer a la conserge i seguir-ne les indicacions. Les mares i els pares són pregats de dirigir-se primer a consergeria si volen accedir a algun espai del centre.

  Els alumnes que no arribin puntuals hauran de justificar el seu retard per escrit. Podeu descarregar, a l’espai de Secretaria, el document adjunt “Full de justificació, absències i retards” .

  Els/les alumnes no poden sortir de l'institut abans de l'hora reglamentària sense un adult responsable que els vingui a buscar i se'n responsabilitzi. No s'accepten peticions per telèfon per deixar sortir un alumne/a.

 • Tema actual

  IMPORTANT!

  La distribució de l’alumnat en classes

  A 1r ESO, 2n ESO i 3r d'ESO

  Segon actualització del Projecte Educatiu de maig 2016, l'alumnat de cada nivell de l'ESO de 1r a 3r forma un únic grup-classe consistent en totes i tots els alumnes d'aquest nivell que comparteixen el mateix espai de manera conjunta, segons necessitats de la tasca educativa que estiguin duent a terme:

  Espai d'aprenentatge de l'àmbit social.

  Espai d'aprenentatge de l'àmbit lingüístic.

  Espai d'aprenentatge de l'àmbit cientificotecnològic.

  4t d'ESO i batxillerat

  La configuració dels grups-classe la fan els equips de professores i professors que han atès els nois i noies durant el curs, encapçalats pels tutors/es; tot seguint pautes pedagògiques que prioritzen l’atenció la diversitat, la inclusivitat i la heterogeneïtat.

  A cada grup-classe conflueixen nois i noies de diversos perfils acadèmics i personals.

  Es respecten les afinitats que tenen un resultat positiu pel que fa a resultats acadèmics i de convivència.

  Es busquen alternatives a aliances entre alumnes que no reverteixen en resultats positius acadèmics o de convivència.

  Durant el primer trimestre es fa un seguiment acurat del desenvolupament de les interaccions entre l’alumnat de cada grup-classe i, si l’equip docent del nivell detecta alguna incompatibilitat o situació irregular, pot reubicar l’alumnat en un altre grup-classe.

  Tant els/les alumnes com les seves famílies poden proposar un canvi de classe per motius objectivables però aquesta petició serà estudiada per  l’equip docent del nivell i només es produirà el canvi si l’equip així ho decideix.

  Save