Esquema per temes

 • General

  Horaris    Grups Classe    Calendari

  reloj

  HORARI LECTIU

  De DILLUNS a DIVENDRES : de 8.00 a 14.40h

  8.00 a 10.00h classes

  10.00 a 10.20 1r PATI

  10.20 a 12.20 classes

  12.20 a 12.40 2n PATI

  12.40 a 14.40 classes

  La porta del recinte s'obrirà i es tancarà 5 minuts abans i després de l'hora marcada.

  Per a qualsevol gestió a fer a l'interior de l'edifici, cal adreçar-se primer a la conserge i seguir-ne les indicacions. Les mares i els pares són pregats de dirigir-se primer a consergeria si volen accedir a algun espai del centre.

  Els alumnes que no arribin puntuals hauran de justificar el seu retard per escrit. Podeu descarregar, a l’espai de Secretaria, el document adjunt “Full de justificació, absències i retards” .

  Els/les alumnes no poden sortir de l'institut abans de l'hora reglamentària sense un adult responsable que els vingui a buscar i se'n responsabilitzi. No s'accepten peticions per telèfon per deixar sortir un alumne/a.

 • Tema actual

  IMPORTANT!

  La distribució de l’alumnat en classes

  A 1r ESO, 2n ESO i 3r d'ESO

  Segon actualització del Projecte Educatiu de maig 2016, l'alumnat de cada nivell de l'ESO de 1r a 3r forma un únic grup-classe consistent en totes i tots els alumnes d'aquest nivell que comparteixen el mateix espai de manera conjunta, segons necessitats de la tasca educativa que estiguin duent a terme:

  Espai d'aprenentatge de l'àmbit social.

  Espai d'aprenentatge de l'àmbit lingüístic.

  Espai d'aprenentatge de l'àmbit cientificotecnològic.

  4t d'ESO

  Segon actualització del Projecte Educatiu de maig 2019, l'alumnat de 4t d'ESO forma un únic grup-classe consistent en totes i tots els alumnes d'aquest nivell que comparteixen el mateix espai de manera conjunta, segons necessitats de la tasca educativa que estiguin duent a terme

  Batxillerat

  La configuració dels grups-classe la fan els equips de professores i professors que han atès els nois i noies durant el curs, encapçalats pels tutors/es; tot seguint pautes pedagògiques que prioritzen l’atenció la diversitat, la inclusivitat i la heterogeneïtat.

  A cada grup-classe conflueixen nois i noies de diversos perfils acadèmics i personals.

  Es respecten les afinitats que tenen un resultat positiu pel que fa a resultats acadèmics i de convivència.

  Es busquen alternatives a aliances entre alumnes que no reverteixen en resultats positius acadèmics o de convivència.

  Durant el primer trimestre es fa un seguiment acurat del desenvolupament de les interaccions entre l’alumnat de cada grup-classe i, si l’equip docent del nivell detecta alguna incompatibilitat o situació irregular, pot reubicar l’alumnat en un altre grup-classe.

  Tant els/les alumnes com les seves famílies poden proposar un canvi de classe per motius objectivables però aquesta petició serà estudiada per  l’equip docent del nivell i només es produirà el canvi si l’equip així ho decideix.

  Save