Projecte Educatiu

L'institut Montgròs és un centre de secundària (ESO i Batxillerat) que ofereix un ensenyament inclusiuglobalitzador i pel futur: obert al canvi i a la innovació.

Per poder complir amb aquest ideari, es treballen diàriament tres grans objectius:

    

1. Facilitar els aprenentatges, fent ús efectiu i estratègic de les noves tecnologies, per millorar els resultats educatius i dotar al nostre alumnat de capacitats clau per a la plena immersió en el món acadèmic i laboral del segle XXI.

Tanmateix, aquestes eines ens faciliten la comunicació i per tant la implicació de tota la comunitat educativa.

2. Facilitar aprenentatges que contemplin la globalitat i transversalitat dels coneixements així com un gran èmfasi en l'aprendre a aprendre.

Una aposta decidida per fer els i les nostres alumnes ciutadans competents, crítics, capaços i autònoms.

3. Facilitar els aprenentatges per una ciutadania europea i del món a través del treball en les institucions de la comunitat europea, així com de la coeducació, la resolució pacífica i justa dels conflictes i la solidaritat i la cooperació amb els col·lectius, països i cultures més desafavorits.

 

El Projecte Curricular del centre (PCC) es vertebra, pel que fa al currículum comú, entorn a tres grans eixos:

       * L’Àmbit Lingüístic, on es dissenya conjuntament el currículum en el marc del tractament integrat de les  llengües (TIL) que pren com a aglutinador el treball per tipologies de textos

       * L’Àmbit Científicotecnològic, on es realitza el mateix esforç globalitzador entre les matèries de matemàtiques, ciències (biologia, física, química), tecnologia i educació física

       * L’Àmbit Social, on treballen conjuntament les ciències socials, filosofia, visual i plàstica, música i religió.

El professorat d'aquests tres àmbits defineix cada trimestre una tasca global comuna que es realitza en grups cooperatius i segueix diferents metodologies, sempre basades en posar l'alumne/a com a centre de l'aprenentatge:  projectes, centres d’interès, simulacions, aprenentatge basat en problemes (ABP) i recerques del medi.

(La definició d’aquests mètodes es pot consultar en el llibre  Enfocament globalitzador i pensament complex. Una resposta per a la comprensió i intervenció en la realitat. Aula d’innovació Educativa. Zabala, Antoni 2007)

       

Per al disseny i implementació d’aquesta tasca s’han definit cinc fases de treball que s'implementen mitjançant eines i recursos de la plataforma virtual "Moodle" i de "Google Drive":

                   1a FASE. FÒRUM de presentació de la tasca i dels criteris amb que serà avaluada.

                      2a FASE. WIKI d'organització dels grups cooperatius: assignació de rols i responsabilitats. Portafolis de seguiment del grup (QUADERN de GRUP). Tutorials de les eines 2.0.

                        3a FASE. PÀGINES WEB amb el desenvolupament de tasques, exercicis, documents i referències de suport i estudi.

                          4a FASE. GOOGLE DRIVE amb les RÚBRIQUES d'AVALUACIÓ.

                            5a FASE. EINA 2.0 amb la que es presenta i/o publica el DESENVOLUPAMENT FINAL de les tasques realitzades.

D'altra banda, el currículum optatiu està basat en un quart eix vertebrador del Projecte Educatiu, la TEORIA de les INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES de Howard Gardner.

Segons aquesta teoria, tothom és intel·ligent en una habilitat o altra i, per tant, el que cal és saber definir quines són les intel·ligències de cadascú i oferir un espai on aquestes puguin ser desenvolupades.

La metodologia en aquesta franja de treball és la de projectes (Kilpatrick, John Dewey), teoria espistemològica constructivista amb un enfocament didàctic dirigit a la persona, que afavoreix i propicia el tractament de la diversitat. Es persegueix complimentar els aprenentatges realitzats a la franja comuna, tot potenciant tres objectius cabdals:

 

          * MOTIVACIÓ,  l'alumnat proposa projectes dins dels àmbits preferits, escull i participa activament.

          *  IMPLICACIÓ, l'alumne/a s'implica en el seu currículum si pot negociar amb el professorat el treball a realitzar.

     

        * AUTONOMIA, en la presa de decisions i recerca d'informació amb el suport, orientació i guia del professorat quan calgui.

 

 

Darrera modificació: Tuesday, 2 February 2016, 11:17